Skip to content

Regulamin strony internetowej

 

Definicje:

Strona internetowahttps://fabryka-energii.eu

Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

§1 [Właściciel / Administrator]

 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym „Administratorem”) strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) jest VH Polska Management sp. z o.o. VH Polska sp. k. (dalej „VH Polska”) z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.
 2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na Stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.
 3. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o opuszczenie Strony.
 4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na Stronie stanowią własność
  VH Polska lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody Administratora, użytkownik nie może:
 • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej Strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
 • modyfikować (części) niniejszej Strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§3 [Usługi]

 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej Strony internetowej usługi:
  1. wyświetlania informacji o produktach, usługach i danych kontaktowych VH Polska,
  2. możliwości nawiązania kontaktu z VH Polska,
  3. wyświetlania informacji o prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych VH Polska,
  4. możliwości zapisania się do newslettera VH Polska.
 2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§4 [Warunki techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet;
  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookie;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług
  w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§5 [Reklamacje i odpowiedzialność]

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony internetowej powinny być kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej pod adres: biuro@fabryka-energii.eu lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres: VH Polska Management sp. z o.o. VH Polska sp. k. Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać: Imię, Nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, jeśli jednak zgłoszona przez Państwa reklamacja wymagała będzie podjęcia bardziej zaawansowanych czynności (które mają na celu wyjaśnić zgłoszone przez Państwa okoliczności), okres udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację może być przedłużony o kolejne 30 dni.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 6. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§6 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji (np. formularz kontaktowy) oraz polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://fabryka-energii.eu/polityka-prywatnosci/

 

§7 [Dane osobowe]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez VH Polska dostępne są pod adresem: https://fabryka-energii.eu/dane-osobowe/
 2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod linkiem: https://fabryka-energii.eu/polityka-prywatnosci/

§8 [Ustalenia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej Strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§9 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

 • wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: biuro@fabryka-energii.eu
 • wysyłając nam korespondencję tradycyjną pod adres:

VH Polska Management sp. z o.o. VH Polska sp. k.
Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 28.04.2023 r.