Skip to content

Polityka prywatności i ochrony danych

 

PREAMBUŁA

Odwiedzając naszą stronę internetową, powierzasz nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, szczególnie w związku z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanym „RODO”. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, zbieranych poprzez stronę https://fabryka-energii.eu sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach, które przysługują Ci w związku z przepisami prawa.

Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

I. Informacje OGÓLNE

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo jako Administrator danych wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą, przedstawiamy w niniejszym dokumencie zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania, w tym ilekroć gdy wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ tego procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa.

 

II. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE, INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator Danych

Spełniając nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://fabryka-energii.eu jest VH Polska Management sp. z o.o. VH Polska sp. k. (dalej „VH Polska”) z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.

Masz prawo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych kanałów komunikacji:

wysyłając nam korespondencję tradycyjną pod adres:

VH Polska Management sp. z o.o. VH Polska sp. k.
Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin

Chronimy i dbamy o Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym masz prawo się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: iod@fabryka-energii.eu w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:

Przetwarzane dane osobowe na niniejszej stronie dotyczą:

 • osób zainteresowanych ofertą VH Polska,
 • osób zainteresowanych współpracą z VH Polska,
 • kandydatów do pracy w VH Polska.

 

III. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z usług świadczonych poprzez stronę, zawsze ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podaje. Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na  rzecz użytkownika usług na żądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

 • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika;
 • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń
  i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www;
 • analizowania statystyki odwiedzin strony www, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie);
 • działań podejmowanych przez nas na Państwa rzecz (np. jeśli chcą Państwo zadać nam pytanie, możemy poprosić o podanie określonego zakresu danych osobowych lub w przypadku korzystania z usług udostępnionych na stronie możemy wymagać podania danych, niezbędnych do wykonania określonej czynności w ramach danej usługi).

1.Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies (które pozwalają nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu  identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.
 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości:
 • przedstawienie produktów i usług VH Polska,
 • rozpatrzenie skargi, w przypadku jej złożenia,
 • innych, w zależności od treści przesłanej wiadomości,

2. Zakres danych przetwarzanych podczas Państwa aktywności na stronie www:

 • zarządzania stroną www:

W trakcie Państwa odwiedzin na stronie internetowej dochodzi do ustanowienia połączenia z Państwa przeglądarką internetową. Pobrane w trakcie tej czynności i poniżej wymienione informacje przechowywane są tymczasowo w danych systemowych i tam też są automatycznie gromadzone: adres IP Państwa urządzenia, data i godzina wejścia, nazwa i URL wywołanych zbiorów, strona internetowa, z której nastąpiło wejście lub adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę za pomocą odnośnika (URL-referrer), używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia oraz nazwa Państwa dostawcy usług internetowych.

Powyższe dane zostaną przez nas przetworzone w celu zapewnienia sprawnego ustanowienia połączenia i zabezpieczenia systemu. Dodatkowe dane związane z połączeniem są automatycznie usuwane, z reguły maksymalnie po siedmiu dniach. W przypadku użycia strony internetowej w sposób nieuprawniony dane logowania, których dłuższe przechowywanie jest konieczne w celach dowodowych,  będą przechowywane do wyjaśnienia zdarzenia.

 • Wypełnienie formularza kontaktowego, w zakresie:
 • Imię i Nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • oraz danych podanych w treści wiadomości.

Jeśli Państwa kontakt z nami następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas przetwarza się dane z formularza w celu opracowania Państwa zapytania. Państwa dane przekazywane są w ramach obrotu wewnętrznego właściwym osobom w celu opracowania Państwa sprawy. Danych nie przekazuje się osobom trzecim bez Państwa pozwolenia.

3. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług online udostępnionych na stronie www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże w ramach procesów zautomatyzowanych nie dochodzi do podejmowania decyzji, które wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które wykonują usługi na rzecz VH Polska, w takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom lub stronom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. mogą one zostać przekazane organom publicznym w związku z toczącym się postępowaniem). Dane osobowe mogą również zostać przekazane na podstawie Państwa żądania. Podmioty, którym VH Polska przekazuje Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem usług, to m.in:

 • dostawcy usług hostingowych (serwer i poczta elektroniczna),
 • kancelaria prawna i inne podmioty, które wspierają nas w sprawach prawnych,
 • wykonawcy usług (np. podmioty, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania usługi, zgodnie z zawartą umową),
 • podmioty świadczące usługi wsparcia IT,
 • podmioty, które dostarczają oprogramowanie, z którego korzystamy.

 

IV. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 • Państwa zgoda na przesyłanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych oraz przekazania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Państwa zgoda na zapisanie na Państwa urządzeniu plików „Cookies”, zgodnie z dokonanym przez Państwa wyborem, podczas odwiedzania naszej strony www (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • przepis prawa, który nakazuje administratorowi przetwarzanie Państwa danych osobowych

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), poprzez:
 • zarządzanie stroną www,
 • dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań.
 • Dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 

V. Czas Przetwarzania

Naszym celem jest zapewnienie ochrony przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Państwa danych zebranych za pomocą strony www.  Czas ten określiliśmy:

 1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika lub zakończenia celu w jakim została ona zebrana, w przypadku ustania celu pozyskane dane osobowe zostaną przez nas zachowane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń (6 lat).
 2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą wobec dalszego przetwarzania – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje, w przypadku ustania celu pozyskane dane osobowe zostaną usunięte.
 3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 6 lat.


VI. Cookies

Ta strona internetowa używa plików tzw. cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies instalowane są zgodnie z dokonanym przez Państwa wyborem, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przy czym zawsze przysługuje Państwu prawo do zmiany podjętej decyzji, poprzez zmianę preferencji stosowanych plików cookies za pośrednictwem zamieszczonego na stronie www formularza jak również poprzez ustawienia używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące stosowanych przez nas plików cookies:

 • Pliki „funkcjonalne”

Pozyskane w ten sposób przez pliki cookies informacje pozwalają na dostosowanie działania strony internetowej do urządzenia z którego Państwo korzystają.

 • Pliki „statystyczne”

Pozyskane w ten sposób przez pliki cookies informacje o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej wykorzystuje się w celu analizy zachowania użytkowników strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty informacyjnej. Pozyskane informacje służą tylko do wewnętrznej statystycznej analizy danych i nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki cookies kasowane są po 2 latach. Wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce można zapobiec instalacji plików cookies; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Gromadzenie danych jest anonimowe; zebrane dane nie odnoszą się do Państwa osoby.

 • Marketing (Google Analytics)

Ta strona korzysta z narzędzia Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google („Google”). Google Analytics używa plików cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Pozyskane przez pliki cookies informacje o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer należący do firmy Google w USA i tam są zapisywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej Google już wcześniej skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw należących do państw traktatu ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA tylko w wyjątkowych wypadkach i tam skracany. Google korzysta z tych informacji na zlecenie operatora tej strony internetowej, w celu analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, w celu sporządzania raportów w zakresie aktywności na stronie oraz w celu realizacji dalszych usług wykonywanych na rzecz właścicieli stron internetowych i związanych z korzystaniem z witryn internetowych oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach narzędzia Google Analytics nie łączy się z innymi danymi z Google.

Wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce lub w zamieszczonym na stronie formularzu do zarządzania preferencjami cookies można zapobiec zapisywaniu plików cookies; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookies dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google przez pobranie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem i jej zainstalowanie:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

VII. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • w dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • mają Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
 • mają Państwo prawo dostępu do swoich danych (w tym do żądania wydania kopii danych).
 • mają Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu.
 • dodatkowo mają Państwo prawo do niepodlegania decyzjom opartym o zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

Swoje żądanie dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw można skierować do nas w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@fabryka-energii.eu lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres Spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

 

VIII. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu Spółki, w szczególności:

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 • Połączenie ze stroną www następuje z wykorzystaniem technologii „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Połączenie między Państwa przeglądarką i naszym serwerem jest kodowane.

 

IX. Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@fabryka-energii.eu

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni.

W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

VH Polska Management sp. z o.o. VH Polska sp. k.
Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia poprzez wiadomość e-mail).

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 12.04.2023r.