Ulga inwestycyjna dla rolników posiadających instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska lub odnawialne źródła energii, przysługuje ulga inwestycyjna.

W myśl Ustawy, podatnicy podatku rolnego, m.in. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, mogą odliczyć od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji.

  • Ulga nie przysługuje, gdy instalacja została choć częściowo sfinansowana z dotacji ze środków publicznych.
  • Rolnicy płacący podatek VAT, mogą odliczyć całość podatku VAT (23%) związanego z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych.