Premia i ulga termomodernizacyjna

Premia i ulga termomodernizacyjna – dowiedz się, jak skorzystać z możliwości uzyskania dodatkowych środków.

Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej?

Inwestorem może być właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej samorządów oraz sieci i lokalnych źródeł ciepła. Można więc otrzymać premię na termomodernizację domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, burs, hoteli robotniczych, domów opieki społecznej, klasztorów, plebanii itp.

Dopłaty do paneli fotowoltaicznych w premii

Premia przysługuje tylko przy zaciągnięciu kredytu, który pokryje co najmniej 50 proc. kosztów inwestycji. To oznacza, że z premii nie skorzystają inwestorzy realizujący termomodernizacją wyłącznie z własnych środków. Kredyt musi wynosić nie mniej niż wysokość premii. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje podstawową premię termomodernizacyjną w wysokości 16 proc. kosztów przedsięwzięcia. Kwota wzrasta do 21 proc., gdy wraz z termomodernizacją w budynku zainstalujemy mikroinstalację OZE. W koszty wlicza się zarówno termomodernizację, jak i zakup oraz montaż mikroinstalacji. Moc tej instalacji musi wynieść co najmniej 1 kW – w przypadku domu jednorodzinnego i 6 kW – w przypadku pozostałych budynków.

Potrzebne dokumenty

Podstawowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt jest konieczny do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego przedsięwzięcia. Audyt składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku, który ma podpisaną z BGK umowę. Decyzję o udzieleniu kredytu bank podejmuje zgodnie z własnymi procedurami. Inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskał wsparcie ze środków publicznych. Kredyt nie może dot. refinansowania poniesionych kosztów.

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank przesyła ją do BGK wraz z wnioskiem inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz z audytem. BGK zleca weryfikację audytu energetycznego innym podmiotom i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii, a także o jej wysokości. Kredyt zostanie uruchomiony pod warunkiem przyznania premii. W dniu uruchomienia pierwszej transzy inwestor płaci prowizję w wysokości 0,6 proc. premii termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że zmiana kwoty kredytu czy zakresu przedsięwzięcia wymaga ponownego przejścia całej procedury.

Premia termomodernizacyjna – w jaki sposób uzyskać wsparcie?

1.

Audyt energetyczny

Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Dokument ten określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, a także kwotę możliwego do uzyskania kredytu oraz premii termomodernizacyjnej.

Audyt energetyczny może wykonać jedynie akredytowany audytor o odpowiednich kwalifikacjach.

2.

Wybór banku

Dysponując audytem energetycznym budynku można przystąpić do wyboru banku udzielającego kredytów termomodernizacyjnych. Wśród banków możemy wymienić, m.in.: Alior Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi, BNP Paribas Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz inne.

3.

Złożenie wniosku o kredyt

Kolejnym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest złożenie w banku wniosku o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty: wniosek o premię termomodernizacyjną (każdy bank ma swój wzór), audyt energetyczny oraz projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku). Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK. Ten z kolei, jeśli dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów. A następnie podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii.

4.

Oczekiwanie na decyzję BGK

Informację o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia otrzymamy od BGK za pośrednictwem naszego banku kredytującego. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu. A następnie informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.

5.

Otrzymanie premii

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji BGK w sprawie premii termomodernizacyjnej bank udzieli nam kredytu termomodernizacyjnego. W dniu uruchomienia pierwszej transzy, prowizja zostanie pobrana i przekazana do BGK z tytułu przyznania premii w wysokości 0,6% jej wartości.

6.

Przystąpienie do remontu

Mając przyznaną premię, można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym celu należy: opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta dot. wykonania zadania zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego. A także uzyskać pozwolenie na budowę, o ile jest ono wymagane.

7.

Oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej (zgodnie z przepisami prawa budowlanego). Ma to stanowić potwierdzenie, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym. Oświadczenie składamy w banku kredytującym.

8.

Przekazanie premii do banku kredytującego

BGK przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu – po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że remont został zrealizowany. Odbywa się to w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont. Obecnie premia pokrywa do 20% wartości kredytu termomodernizacyjnego.